Copyright


© Copyright 2015 - 2017 Stenvert Systems & Service BV

Onlineklas is een handelsnaam van Stenvert Systems & Service BV © 2015 - 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets van Onlineklas mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit de uitgaven van Onlineklas is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Afbeelding(en) o.a. gebruikt onder licentie van Shutterstock.com. Spraakhulp onder licentie van ReadSpeaker.com. Zoekmachine technologie onder licentie van WizeNoze.com.